خانه اینفو

قرارداد اجاره نامه ملک روي زمين وقفی + دانلود

قرارداد اجاره نامه ملک روي زمين وقفی

قرارداد اجاره نامه ملک روي زمين وقفی

ساختمان یا آپارتمانهای هستند که  که برروی زمین های وقفی ساخته  شده اند برای اینکه آن ساختمان و آپارتمان ها را بتوان اجاره کرد باید مواردی را رعایت  کرد چون آنها املاک دارای یک سری نکات حقوقی می باشد که در هنگام تنظیم قرارداد باید رعایت شود . در ادامه نمونه قرارداد اجاره آپارتمان یا ساختمان  روی زمین وقفی ساخته شده اند را آورده ایم  .

قرارداد اجاره نامه ملک روي زمين وقفی

 1. موجر : ………………………. به تصدی اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان………….. با نمایندگی طبق نامه شماره …………………………… اداره مذکور ……………………………..
 2. مستأجر: …………………… فرزند …………………. به شناسنامه ………………… صادره از ……………….. به شماره ملی …………………….. به نشانی …………….. …………………….. …………. شغل ……………. ………………………
 3. مورد اجارهقدر السهم و الحصه عرصه ششدانگ یک دستگاه آپارتمان پلاک شماره ……………………… واقع در بخش ………………………… که بر روی یک قطعه زمین وقفی به پلاک شماره …………………………. واقع در بخش ………………… ملکی موجر مرقوم احداث و بنا گردیده است با جمیع متعلقات و لواحق آن بدون استثنا چیزی حدود و حقوق برابر سند مالکیت مربوطه ………………….. که به رویت مستأجر رسیده و اقرار به تصرف آن نمود و صرفاً به منظور احداث یک واحد مسکونی …………………. به اجاره داده شد .
 4. مدت اجاره……………………….. سال کامل خورشیدی از تاریخ ………………… لغایت …………………..
 5. مبلغ کل اجاره بهاء……………………………….. ريال از قرار معدل هر دوره برای هر سال …………………………. ريال که مستأجر متعهد است در ابتدای هر سال / ماه در قبال قبض وثمن به موجر پرداخت نماید .

شروط و تعهدات :

 1. مستأجر متعهد است در سررسید هر قسط اجاره بهای همان قسط را بپردازد و در صورت تأخیر و انقضای یک ماه اختیار فسخ در بقیه مدت برای موجر خواهد بود.
 2. مستأجر حق واگذاری مورد اجاره را کلاً یا جزئاً بدون موافقت کتبی موجر به نحوی از انحناء حتی به عنوان وکالت یا صلح حقوق و امثال آن به غیر را ندارد .
 3. مستأجر متعهد است در پایان مدت و یا به محض وصول اخطار کتبی سند اجاره را برابر مقررات و قوانین جاریه تجدید نماید .
 4. در انقضای مدت مادامی که سند اجاره طبق مقررات مربوط تجدید نگردیده باشد ، مستأجر موظف است که مال الاجاره را طبق نظر کارشناس منتخب موجر پرداخت نماید .
 5. مستأجر حق تغییر و تبدیل محل مسکونی را به محل کسب و بالعکس ندارد مگر با موافقت موجر و پرداخت صد درصد سرقفی به موقوفه .
 6. مستأجر با علم و آگاهی کامل از کم و کیف مورد اجاره اقدام به تنظیم سند اجاره نمود و متعهد گردید که هر گونه ادعائی درباره نحوه بهره برداری مورد اجاره و امثال آن پیش بیاید ، خود شخصاً پاسخگو باشد .
 7. تخلف از هر یک از شروط این سند موجب اختیار فسخ سند در بقیه مدت برای موجر خواهد بود و مستأجر مکلف است اجاره بهاء را تا تاریخ تخلیه طبق نظر کارشناسان منتخب موجر پرداخت نماید .
 8. تأخیر در پرداخت مال الاجاره و تجدید قرارداد اجاره ، این اختیار و اجازه را به اداره کل اوقاف و امور خیریه استان …………………….. را می دهد که جهت احقاق حقوق خود ، اقدام به صدور اجرائیه نماید .
 9. مستأجر برای هر یک ماه تأخیر در پرداخت مال الاجاره پس از یک سال جریمه ای معادل 5/7% مال الاجاره معوقه برابر مفاد بخش نامه سازمان اوقاف و امور خیریه و مطابق مفاد قرارداد باید پرداخت نماید .

 

قبوض …………………. اقساطی …………………. به شماره …………………. صادره شد پاسخ استعلامیه …………………. ثبت و نامه …………………… دارائی …………………. ملاحظه شد .

بتاریخ …. / …. / …….. هجری شمسی .

قرارداد اجاره ملک روی زمین وقفی

about

مطالب مفید سفر

سال ها تجربه ما در خصوص املاک و ارائه خدمات در خور موجب شده بتوانیم با حمایت مشتریانمان بگوییم که در زمینه املاک تخصص داریم. شما میتوانید با دریافت بهترین مشاوره ها چه قیمتی و حقوقی و...از ما انتخاب بهتری داشته باشید. ما پیشنهادهای خوبی برای شما داریم.

ضرر ندارد ما پیشنهادهای خوبی برای شما داریم.

تلفن ویژه

021 22 41 10 66

×