خانه اینفو

نمونه قرارداد اجاره پاركينگ + دانلود

نمونه قرارداد اجاره پاركينگ

نمونه قرارداد اجاره پاركينگ

امروزه با ماشینی شدن زندگی ما انسانها داشتن پارکینگ نعمت بزرگی در کلانشهرها محسوب می شود . پارکینگ های عمومی یک نوع شغل محسوب می شود . بعضی از آپارتمانها با داشتن پارکینگ و نداشتن ماشین و عدم نیاز استفاده از آن پارکینگ خود را به اشخاص دیگری اجاره می دهند . بنابراین نمونه قرارداد اجاره پارکینگ عمومی که هم برای پارکینگ عمومی و هم خصوصی کاربرد دارد را اورده ایم .

نمونه قرارداد اجاره پاركينگ

ماده 1- طرفين قرارداد

طرف اول قرارداد(موجر): خانم/آقاي ……………….. فرزند آقاي ……………….. داراي شناسنامه شماره ……………….. صادره از ……………….. متولد ……………….. ساكن …………………………………………………………… و

طرف دوم قرارداد(مستاجرين):

1- خانم/آقاي ……………….. فرزند آقاي ……………….. متولد ……………….. داراي شناسنامه شماره ……………….. صادره از ……………….. به نشاني: ……………………………………………………………………. و

2- خانم/آقاي ……………….. فرزند آقاي ……………….. متولد ………………..داراي شناسنامه شماره ………………..صادره از ……………….. ساكنين تهران به نشاني: …………………………………. و هر دو متساويا و مشاعا، متفقا و متضامنا.

ماده2- موضوع قرارداد :

تمامت يك باب پاركينگ به مساحت ……………….. متر مربع داراي پلاك ……………….. فرعي از ……………….. اصلي مفروز و مجزا شده از پلاك ……………….. فرعي از اصلي نامبرده واقعي در اراضي ……………….. بخش ……………….. ثبتي تهران محدوده و مورد ثبت سند مالكيت شماره ……………….. مورخ ……………….. صفحه ….. جلد……… به شماره چاپي ……………….. صادره به نام موجر با جميع تواقع شرعيه و لواحق عرفيه آن بدون استثنا عرصتا و اعيانا با برق و آب و گاز منصوبه هاي در آن كه قبلا مورد اجاره طبق سند اجاره شماره ……………….. مورخ ……………….. تنظيمي دفتر خانه شماره ……………….. تهران در اجاره خانم/آقاي ……………….. بوده ليكن به موجب سند صلح شماره ……………….. مورخ ……………….. تنظيمي اين دفتر خانه در همين تارخي كليه حقوق خانم/آقاي ………………..(مستاجر آن سند) به مستاجرين اين سند ناشي از حق سرقفلي مورد اجاره سند اجاره مرقوم مصالحه قطعيه گرديده

فلذا مستاجرين اين سند به سبق رويت مورد اجاره وقوف كامل از محل وقوع، حدود و مشخصات اقرار به تصرف و قبض مورد اجاره نمودند و مورد اجاره صرفا جهت اشتغال مستاجرين به شغل ………….. اجاره داده شده است و لاغير و مستاجرين به هيچ عنواني حق تغيير نوع استفاه مزبور را از مورد اجاره ندارند.

ماده 3- مدت قرارداد:

……………….. سال كامل شمسي از تاريخ ……………….. كه با قرار مستاجرين از آغاز مدت استيفاي منافع كرده اند.

ماده 4-مبلغ قرارداد:

مبلغ ……………….. ريال رايج براي تمام مدت بالا(به قرار ماهي مبلغ ………………. ريال) كه مستاجرين متعهدشدند مال الاره ماهانه مزبور را در اول هر ماه نقدا در مقابل دريافت رسيد به موجر تاديه نمايند و عدم پرداخت هر قسط از مال الاجاره بعضا يا تماما ظرف 10 روز از تاريخ سررسيد موجب خيار فسخ از طرف موجر براي بقيه مدت خواهد بود.

ماده 5- شروط قرارداد:

1- ماليات مستغلاتي و تعميرات كلي بعهده موجر و تعميرات جزئي و رنگ آميزي و نقاشي مورد اجاره جهت استفاده بهتر بعهده مستاجرين است.

2- مستاجرين حق انتقال مورد اجاره را مشاعا يا مفروزا، جزئا يا كلا به هيچ صورت حتي بصورت: مشاركت، نمايندگي ، صلح حقوق و وكالت و غيره ندارند.

3- مستاجرين متعهد به جبران خسارات وارده به اعيان مورد اجاره و جبران كسر و انكسار درب، پنجره، شيشه، قفل و دستگيره ها و ساير متعلقات مورد اجاره هستند.

4- مستاجرين متعهد به تخليه و تحويل مورد اجاره به موجر با اخذ رسيد كتبي بعد از انقضاي مدت وفق مقررات جاري كشور هستند.

5- از تاريخ فسخ يا از انقضاي مدت تا روز تخليه و تحويل، مستاجرين متعهد به پرداخت اجرت المثل معادل اجرت المسمي به موجر با اخذ رسيد كتبي هستند.

6- مستاجرين مي توانند اجاره بها اعم از مال الاجاره يا اجرت المثل را به حساب جاري شماره ……………….. موجر نزد بانك ……………….. شعبه ……………….. واريز نموده و نسخه اي از فيش آن را به موجر تسليم نمايند.

7- چنانچه بعد از انقضاي مدت يا بعد از فسخ، مستاجرين مورد اجاره را سالم تخليه نموده و بخواهند تحويل موجر بدهند ليكن موجر از تحويل گرفتن آن خودداري ورزد مستاجرين حق دارند با ارائه مفاصا حساب هاي برق و آب و گاز و تلفن منصوبه براي تخليه و تحويل مورد اجاره به موجر، به مرجع رسمي و قانوني صالحه رجوع نمايند.

8- عدم تاديه بدهي هاي ناشي از مصارف آب و برق و گاز منصوبه در مورد اجاره كه تاديه آن به عهده مستاجرين است موجب فسخ براي موجر خواهد بود و در عين حال با ارائه قبوض مثبته حق وصول آن را از مستاجرين دارد.

9-  تخلف مستاجرين از هر يك از مفاد و شروط اين سند موجب خيار فسخ از طرف موجر خواهد بود.

ماده 6- ساير شروط:

(در اين قسمت اگر شروطي ديگر باشد تنظيم خواهد شد.)

اين سند در … ماده و 2 نسخه كه هر 2 نسخه در حكم واحد است تنظيم و بين طرفين مبادله شد.

ماده 7- حل اختلاف:

در صورت بروز هر اختلافي درباره اين قرارداد  يا اجراي آن آقا/ خان/ موسسه يا شركت ………… به عنوان داوري اتخاذ تصميم مي نمايد كه تصميم وي براي طرفين قطعي و لازم الاجرا خواهد بود.

ماده 8- اعتبار و نسخه هاي قرارداد:

اين قرارداد در دو نسخه و با 8 ماده منعقد و تنظيم شد كه هر دو نسخه داراي اعتبار يكسان است.

 

                              امضاي (موجر)                                            امضاي(مستاجرين)

 

نمونه قرارداد اجاره پارکینگ

about

مطالب مفید سفر

سال ها تجربه ما در خصوص املاک و ارائه خدمات در خور موجب شده بتوانیم با حمایت مشتریانمان بگوییم که در زمینه املاک تخصص داریم. شما میتوانید با دریافت بهترین مشاوره ها چه قیمتی و حقوقی و...از ما انتخاب بهتری داشته باشید. ما پیشنهادهای خوبی برای شما داریم.

ضرر ندارد ما پیشنهادهای خوبی برای شما داریم.

تلفن ویژه

021 22 41 10 66

×