خانه اینفو

مشاع و مالکیت مشاعی به اموالی گفته می شود که بیش از یک نفر مالک داشته باشد ، به طوری که نتوان سهم هر یک از آنها را تشخیص داد . در اینگونه اموال جزء جزء آن متعلق به همه شرکاست . به طور مثال نمی توان گفت مثلا این قسمت از ساختمان مشاع مربوط به یکی از شرکاست . برای اینگونه اموال می توان ارثیه را نام برد و یا ملکی که به دلیل قیمت بالای آن چند نفر شریکی آن را می خرند .

فروش ملک مشاع

نحوه تفکیک ملک مشاع

وقتی شرکا خواهان تقسیم مال مشاع باشند . اگر با هم توافق داشته باشند ، به دفاتر ثبت رفته و مال خود را افراز می کنند . افراز یعنی تفکیک . ولی اگر در تقسیم خانه مشاع توافق نظر نداشته باشند ، باید به دادگاه مراجعه کرده و نسبت به تفکیک آن اقدام کنند .

در ادامه شرح جزئیات خانه مشاع و قوانین مربوط به آن ، خرید ملک مشاع ، فروش خانه مشاع همچنین مشاع در ساختمان را به طور کامل شرح داده شده است .

مشاع و مالکیت مشاعی

×