خانه اینفو

در هنگام معاملات ملکی ، اگر طرفین به توافق برسند ، مابین آنها قرارداد تنظیم می شود . هر نوع معامله ای قرارداد خاصی دارد که در این قسمت می توانید نمونه قراردادها را ببینید و در صورت نیاز آن را دانلود کنید .

نمونه قراردادها

انواع قرارداد املاک

انعقاد قرارداد توسط بنگاه های مشاور املاک و یا در دفاتر رسمی انجام می شود . قراردادهایی که در دفاتر رسمی منعقد می شوند ، اطمینان بیشتری دارند . بحثس که در اینجا مطرح می شود اینست که چرا قراردادهای تنظیمی توسط بنگاه ها یکی از مسائل دعواخیز جامعه است . دلیل این امر این است که سند تنظیمی در بنگاه سندی عادی است و رسمیت ندارد . همچنین اگر ملکی در بنگاه املاک به ثبت رسید دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده، مالک خواهد شناخت .

پس از اینکه در بنگاه املاک طرفی به توافق رسیدند باید در موعدی معین در دفترخانه اسناد رسمی حاضر شوند و ملک مورد نظر منتقل شود .

نمونه قراردادها

×